Klachten en retourzendingen

Klachten en retourzendingen

 • Wederpartij is verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te controleren op defecten, gebreken, beschadigingen, afwijkingen in aantallen of ontbrekende of onjuist geleverde producten en binnen 72 uur na ontvangst te melden aan de Gebruiker.
 • Indien een klacht niet binnen de in het voorgaande lid vermelde termijn aan de Gebruiker is gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
 • Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van minimale kleurverschillen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.
 • Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van zaken die na ontvangst door Wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd c.q. geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt of zich niet langer in de originele verpakking bevinden.
 • Klachten schorten de eventuele betalingsverplichting van Wederpartij niet op.
 • Producten die zonder voorafgaande toestemming van Gebruiker worden geretourneerd door Wederpartij behoeven door Gebruiker niet te worden geaccepteerd.
 • Retourzending vindt plaats op een door de Gebruiker te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
 • Wederpartij dient de Gebruiker in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan de Gebruiker te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, geschiedt dit voor rekening en risico van de Wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.
 • Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
 • Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
 • Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
Have no product in the cart!
this demo you can't delect